Przyszła polityka rolna tematem debaty Radnych Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

Autor: kurier-kolski.pl | 18.02.2021

Radni Sejmiku Województwa Wielkopolskiego na ostatniej sesji, która odbyła się 25 stycznia 2021 r. dyskutowali nad przyjęciem stanowiska w sprawie projektu „Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej (WPR), dotyczącym okresu 2023-2027”. Stanowisko zostało przygotowane i zgłoszone do obrad przez Radnych Klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego i wywołało długą dyskusję na temat zapisów w projekcie WPR.

 

Podczas Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 25 stycznia 2021 roku radni debatowali nad projektem „Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej (WPR), dotyczącym okresu 2023-2027”, którego konsultacje trwają i jest możliwe zgłoszenie uwag i propozycji zmian, dzięki którym wypracowane zapisy, będą sprzyjały rozwojowi polskiego rolnictwa. Stanowisko dotyczące projektu Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) wskazuje kilka obszarów działania polityki, które należy poddać ponownej ocenie i zasadności w proponowanej do realizacji przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi formie.

-Stanowisko proponowanie przez Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego ma wzmacniać głos samorządów z całej Polski w walce żeby środki na rozwój obszarów wiejskich były nie tylko dostępne, ale były również dystrybuowane przez samorządy regionalne, które mają kompetencje do realizowania celów proponowanej strategii. Przyjęcie stanowiska to najlepszy moment by wzmocnić głos w konsultacjach, które trwają aż do 15 lutego. Proponowane stanowisko dotyczące zmian w projekcie Wspólnej Polityki Rolnej jest wyrazem troski o stan i interes rolnictwa w Wielkopolsce i w kraju– mówił Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski (na zdjęciu pod spodem).

Poruszona została kwestia dotycząca źródła finansowania inwestycji w infrastrukturę na obszarach wiejskich. Projekt przewiduje wyłączenie tego obszaru działań z wsparcia w ramach Wspólnej Polityki Rolnej funkcjonującego dotychczas i przewiduje nowe źródło finansowania rozmaitych projektów na terenach wiejskich w ramach programów będących dopiero na etapie opracowania, są to między innymi: Krajowy Plan Odbudowy oraz Programy Spójności.

-Polityka rolna opiera się na dwóch filarach: pierwszym wsparciu rolnictwa oraz drugim wsparciu rozwoju obszarów wiejskich. Samorządy Województw opracowują strategie rozwoju regionu przekazują ogromne środki krajowe oraz europejskie na rozmaite inwestycje związane z poprawą stanu infrastruktury technicznej na obszarach wiejskich, głównie w gminach wiejskich oraz miastach do 5 tys. mieszkańców. Dzięki środkom z drugiego filaru samorządy w Wielkopolsce dotychczas zrealizowały kilka tysięcy projektów o charakterze lokalnym, niezbędnych dla dalszego rozwoju tych terenów. Przedłożony projekt Polityki Rolnej na lata 2023-2027 nie przewiduje realizacji wsparcia na inwestycje lokalne znajdujące się na obszarach wiejskich. Prowadzone konsultacje są więc idealnym momentem na wskazanie potrzeb obszarów wiejskich oraz mechanizmów na realizację licznych inwestycji o zasięgu lokalnym – mówiła radna Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, była wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Zofia Szalczyk.

Stanowisko zwraca szczególną uwagę na możliwość wykorzystania samorządów wojewódzkich w realizacji celów polityki. Zdobyte doświadczenie na przestrzeni lat, zasoby kadrowe i techniczne dają ogromne możliwości realizacji wielu zadań i osiągnięcia zamierzonych celów WPR. Podkreślone zostało, że samorządy województw mają ustawowe kompetencje do kierowania rozwojem regionalnym, a rozwój obszarów wiejskich znajduję się obszarze tych kompetencji.

-Radni Sejmiku Województwa Wielkopolskiego dostrzegają siłę oraz znaczenie rolnictwa w Wielkopolsce, dlatego pilnują interesu wielkopolskiego rolnictwa i podejmowane są wszystkie rodzaje działań, aby wielkopolskie rolnictwo mogło się najlepiej rozwijać, a złożone stanowisko jest tego doskonałym przykładem – dodał wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Jarosław Maciejewski.

Za przyjęciem stanowiska głosowało 25 radnych: z PSL, KO, SLD i niezależny, a 9 radnych z PiS wstrzymało się od głosu.

Stanowisko Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej w latach 2023-2027.

Po zapoznaniu się z przedłożonym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do konsultacji publicznych projektem „Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej (WPR), dotyczącym okresu 2023-2027”, zwanego dalej Planem Strategicznym, Sejmik Województwa Wielkopolskiego zajmuje poniższe stanowisko.
Sejmik Województwa Wielkopolskiego zwraca się z apelem do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o przedstawienie pakietu dokumentów obrazujących kompleksowo program Wspólnej Polityki Rolnej w Polsce w latach2021-2027. Plan Strategiczny, przedłożony do konsultacji przedstawia tylko propozycję WPR w latach 2023-2027.
Sejmik Województwa Wielkopolskiego podziela trafność przedstawionego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Planie Strategicznym stwierdzenia: „Zdiagnozowane na obszarach wiejskich skumulowane niekorzystne czynniki w postaci: niedostatecznej infrastruktury technicznej (drogi, gospodarka wodno-ściekowa, internet), społecznej i zdrowotnej oraz sportowo-rekreacyjnej, utrudnionego dostępu do niej oraz usług publicznych (szczególnie transportowych, opieki zdrowotnej, edukacji, kultury), mała liczba wysokiej jakości miejsc pracy poza sektorem rolniczym prowadzą do marginalizacji dużej części obszarów wiejskich i migracji osób w wieku produkcyjnym do ośrodków miejskich. Równocześnie obszary wiejskie dysponują dużym potencjałem rozwojowym szczególnie w zakresie rozwoju sektora turystyki, rekreacji, a także innowacyjnych rozwiązań z zakresu gospodarki obiegu zamkniętego.”
Sejmik Województwa Wielkopolskiego biorąc pod uwagę ww. diagnozę, za niewłaściwe uznaje wyłączenie inwestycji dotyczących infrastruktury technicznej na obszarach wiejskich ze wsparcia środkami WPR w Planie Strategicznym, wskazując możliwość dofinasowania takich inwestycji ze środków krajowych, Krajowego Planu Odbudowy (KPO) lub ze środków pochodzących z Polityki Spójności. Zarówno KPO, jak i programy związane z polityką spójności są obecnie opracowywane, a zatem sam zapis, iż zagadnienia związane z poprawą jakości życia na obszarach wiejskich zostaną objęte wsparciem w ramach ww. dokumentów nie przełoży się na zapewnienie środków na działania związane z rozwojem obszarów wiejskich.
Sejmik Województwa Wielkopolskiego wnosi więc o ujęcie w Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej wsparcia finansowego inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej na obszarach wiejskich zgodnie z powyższą diagnozą, bowiem zaprzestanie finasowania inwestycji infrastrukturalnych w gminach wiejskich ze środków WPR drastycznie zahamuje rozwój wielkopolskich wsi.
Sejmik Województwa Wielkopolskiego wnosi również o powierzenie wdrażania mechanizmów wsparcia rozwoju obszarów wiejskich z budżetu WPR samorządom województw, które dysponują doświadczeniem, potencjałem kadrowym i technicznym w tym zakresie. Minister zachęcając do konsultacji stwierdził „Dokument ten został wypracowany na podstawie doświadczeń płynących z dotychczasowego wdrażania Wspólnej Polityki Rolnej – jedynej spośród polityk gospodarczych, która ma w pełni wspólnotowy charakter.” Zatem niech doświadczenia samorządów województw będą wykorzystane z pożytkiem dla polskiego społeczeństwa. Ponadto Sejmik Województwa Wielkopolskiego wskazuje, że to właśnie samo
rządy województw mają ustawowe kompetencje kierowania rozwojem regionalnym, a rozwój obszarów wiejskich mieści się w tych kompetencjach.
Sejmik Województwa Wielkopolskiego stwierdza także całkowite pominięcie doświadczeń samorządów województw we wdrażaniu działań w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich – inicjatywy, która z roku na rok zyskiwała na popularności i do realizacji której lokalne samorządy przystępowały z coraz większym zaangażowaniem. Wnosi zatem o przywrócenie roli samorządów województw w tym obszarze.
Sejmik Województwa Wielkopolskiego zważając na słowa Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o konsultacjach publicznych projektu Planu strategicznego „ostatecznie podjęte decyzje pozwolą uwzględnić zróżnicowane potrzeby obywateli, grup, środowisk i instytucji społeczeństwa obywatelskiego” wyraża przekonanie, że głos samorządów województw, powiatów i gmin będzie uwzględniony w ostatecznym kształcie Planu Strategicznego WPR 2023-2027.

Źródło: Urząd Marszałkowski Woj. Wielkopolskiego

Subskrybuj
Powiadom o
guest
6 komentarzy
Najnowsze.
Najstarsze. Najbardziej oceniony.
Informacje zwrotne.
Zobacz wszystkie komentarze.
free datin site
3 lat temu

free dating sites for single parents in australia
free personal dating http://freedatingfreetst.com/

lovoo icebreaker umgehen

lovoo fake profile erkennen neuist lovoo http://lovooeinloggen.com/

Javiereralm
3 lat temu

tinder app , tinder login
browse tinder for free

Javiereralm
3 lat temu

what is tinder , how to use tinder
tinder dating app

Myronevita
3 lat temu

chat free dating site
singles near me free

Telefon interwencyjny

Widziałeś(aś) coś ważnego? Chcesz się podzielić informacją?
Masz problem i nie wiesz co robić?

Zadzwoń!
Anonimowość gwarantowana!

600 152 526