Darmowa pomoc prawna, poradnictwo i mediacja w Powiecie Kolskim

Autor: kurier-kolski.pl | 29.01.2020

Ważna informacja dla mieszkańców naszego powiatu. Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. 2019 r. poz. 294) Powiat Kolski od 1 stycznia 2016 roku realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, w ramach której uruchomione zostały punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz mediacji. Także w roku 2020 taka pomoc prawna będzie udzielana. Miejsca, gdzie można z niej skorzystać, podajemy poniżej.

 

Jeden punkt nieodpłatnej pomocy prawnej obsługiwany jest przez radców prawnych i adwokatów wskazanych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Poznaniu i Okręgową Radę Adwokacką w Poznaniu. Natomiast drugi punkt nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i mediacja powierzony został organizacji pozarządowej. Punkty te obsługiwane są przez Adwokatów.

WYKAZ PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ, NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO ORAZ MEDIACJI W POWIECIE KOLSKIM W 2020 ROKU:

1. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i mediacji w budynku Starostwa Powiatowego w Kole, ul. Sienkiewicza 21/23, 62-600 Koło (I piętro pokój 108)

Dni i godziny otwarcia:
Poniedziałek: 10.00 – 14.00
Wtorek: 12.00 – 16.00
Środa: 10.00 – 14.00
Czwartek: 12.00 – 16.00
Piątek: 10.00 – 14.00

Porad udzielają radcy prawni oraz adwokaci wskazani przez Okręgowe Izby Adwokackie i Okręgowe Izby Radców Prawnych.

2. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i mediacji w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie, ul. Poznańska 1, 62-650 Kłodawa (pokój nr 5).

Punkt prowadzony jest przez Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich w Koninie

Dni i godziny otwarcia:
Wtorek: 10.00 – 14.00
Środa: 11.00 – 15.00
Piątek: 10.00 – 14.00

Porad udzielają adwokaci

3. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i mediacji w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Babiaku, ul. Poznańska 24, 62-620 Babiak.

Punkt prowadzony jest przez Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich w Koninie

Dni i godziny otwarcia:
Poniedziałek: 10.00- 14.00
Czwartek: 10.00-14.00

Porad udzielają adwokaci

4. Punkt Poradnictwa Obywatelskiego i mediacji w Gminnym Ośrodku Kultury w Dąbiu, ul. 3-ego Maja 4, 62-660 Dąbie (parter, pokój nr 4).

Punkt Prowadzony jest przez Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich w Koninie

Dni i godziny otwarcia:
Poniedziałek: 10.00 – 14.00
Wtorek: 10.00 – 14.00
Czwartek: 10.00 – 14.00

Porad udzielają adwokaci

5. Punkt Poradnictwa Obywatelskiego i mediacji w budynku Urzędu Gminny Grzegorzew, ul. Plac 1000-lecia Państwa Polskiego l, 62-640 Grzegorzew (parter, pokój nr. 11).

Punkt prowadzony jest przez Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich w Koninie

Dni i godziny otwarcia:
Środa: 9.00-13.00
Piątek: 9.00-13.00

Porad udzielają adwokaci.

 

INFORMACJA
dotycząca funkcjonowania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz mediacji

Zakres nieodpłatnej pomocy prawnej

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym,
wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,
nieodpłatną mediację,
sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

 

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji,
nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego,
nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

Dla kogo nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie?

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatnej poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Mediacja

Osoba przeprowadzająca mediacje w zależności od potrzeby:

– poinformuje osobę uprawnioną o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających,
– przygotuje projekt umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji,
przygotuje projekt wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej,
– przeprowadzi mediację,
– udzieli pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Dla kogo darmowa mediacja?

Z darmowej usługi mediacji będzie mogła skorzystać każda osoba fizyczna lub prawna (np. spółka, instytucja, spółdzielnia, wspólnota mieszkaniowa) dążąca do polubownego rozwiązania sporu, ale pod warunkiem, że stroną inicjującą skorzystanie z nieodpłatnej mediacji jest osoba fizyczna, której nie stać na komercyjną pomoc prawną i która złoży stosowne oświadczenie.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;
zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Nieodpłatną mediację prowadzi mediator.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Kole

Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Informacje zwrotne.
Zobacz wszystkie komentarze.

Telefon interwencyjny

Widziałeś(aś) coś ważnego? Chcesz się podzielić informacją?
Masz problem i nie wiesz co robić?

Zadzwoń!
Anonimowość gwarantowana!

600 152 526