Gdzie w Powiecie Kolskim uzyskać pomoc prawną i nie tylko?

Autor: kurier-kolski.pl | 08.10.2019

Od 1 stycznia 2016 r. w powiecie kolskim funkcjonują cztery punkty nieodpłatnej pomocy prawnej. Punkty zostały zlokalizowane w taki sposób, aby mieszkańcy powiatu kolskiego mieli wygodny dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej. Osoby korzystające z pomocy mogą udać się do dowolnego punktu i nie są zobowiązani do zachowania zasady rejonizacji. Przeczytaj dalej i zobacz gdzie możesz uzyskać w Powiecie Kolskim pomoc prawną społeczną, pedagogiczną oraz z wielu innych dziedzinach.

 

Podstawą prawną funkcjonowania systemu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego jest ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej ( Dz. U. 2019.294) Powiat Kolski na mocy wyżej wymienionej ustawy realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Od 1 stycznia 2016 r. w powiecie kolskim funkcjonują cztery punkty nieodpłatnej pomocy prawnej. Punkty zostały zlokalizowane w taki sposób, aby mieszkańcy powiatu kolskiego mieli wygodny dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej. Osoby korzystające z pomocy mogą udać się do dowolnego punktu i nie są zobowiązani do zachowania zasady rejonizacji.

Komu może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie?

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie ( art.4 ust.2 ustawy).

Co obejmuje nieodpłatna pomoc prawna?

Zgodnie z ustawą nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1) poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub

2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

3) udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo administracyjnym, lub

4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo administracyjnym.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

1) podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;

2) z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;

3) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Na czym polega nieodpłatne poradnictwo obywatelskie?

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie zgodnie z ustawą, obejmuje:

– działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzającej do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji,

– nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację

Procedura umawiania wizyt dla osób ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osób doświadczających trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się

Osoba ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, która nie może stawić się w punkcie osobiście, oraz osoba doświadczająca trudności w komunikowaniu się, o której mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824) może również zgłosić uzasadnioną potrzebę komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. W uzasadnionych przypadkach, porada może być udzielona poza punktem, np. w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Zgłoszenia dokonuje się poprzez złożenie staroście oświadczenia, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej wraz ze wskazaniem okoliczności to uzasadniających (oraz dostępnych tej osobie środków porozumiewania się na odległość). Zgłoszenie można złożyć w wersji papierowej na adres:

Starostwo Powiatowe w Kole, ul. H. Sienkiewicza 21/23 62-600 Koło

lub za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej Starostwa Powiatowego w Kole starostwo@starostwokolskie.pl
Po otrzymaniu zgłoszenia Starosta przesyła drogą elektroniczną oświadczenie i dane kontaktowe osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, która porozumiewa się z osobą niepełnosprawną w umówionym terminie.

Listę Jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dla mieszkańców Powiatu Kolskiego oraz harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu kolskiego znajduje się na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Kole pod poniższym linkiem:

https://starostwokolskie.pl/plik,5967,lista-jednostek-nieod

https://starostwokolskie.pl/plik,5968,harmonoram-udzielania

Źródło: Powiat Kolski

Subskrybuj
Powiadom o
guest
2 komentarzy
Najnowsze.
Najstarsze. Najbardziej oceniony.
Informacje zwrotne.
Zobacz wszystkie komentarze.
Javiereralm
3 lat temu

what is tinder , tinder app
how to use tinder

Telefon interwencyjny

Widziałeś(aś) coś ważnego? Chcesz się podzielić informacją?
Masz problem i nie wiesz co robić?

Zadzwoń!
Anonimowość gwarantowana!

600 152 526