Program wyborczy Romana Mańki dla mieszkańców gminy Kościelec. KOŚCIELEC MUSI BYĆ WIELKI!!!

Autor: kurier-kolski.pl | 14.10.2018

Nastawimy Kościelec na ambitne cele. Wyprowadzimy gminę z marazmu i przeciętności. Nie zadowolimy się efektami minimalnymi, ograniczonymi, lecz zrealizujemy zadania maksymalne! Bo oprócz atrakcyjnego położenia, wartości kulturowej, pięknych zabytków, znaczenia historycznego, mamy rzecz najcenniejszą, kapitał najdonioślejszy: zdolnych, mądrych ludzi. Wystarczy zaprosić ich do wspólnoty, stworzyć płaszczyznę do działania. Sprawując władzę można dryfować albo obrać kurs. Dryfując nie utoniemy, ale też nigdzie nie dopłyniemy. Obierając kurs stwarzamy sobie szansę, aby wypłynąć na wielkie wody i dotrzeć do nowych lądów. (artykuł wyborczy płatny)

 

Część I – Funkcjonalno-strukturalna

 • Odbiurokratyzowanie funkcji wójta. Stworzenie nowego medalu zarządzania Gminą. Implementacja koncepcji menadżerskiej nastawiającej wójta na cele i zadania strategiczne. Budowanie w Polsce oraz Europie lobbingu na rzecz Gminy Kościelec. Aktywna promocja Gminy. Budowanie kapitału symbolicznego.
 • Likwidacja funkcji zastępcy wójta. Jest to niepotrzebny i bardzo kosztowny etat w strukturze administracyjnej Urzędu Gminy Kościelec. W ciągu dwóch kadencji wójta Dariusza Ostrowskiego (8 lat) utrzymanie jego zastępcy kosztowało ponad 700 tys. zł. te pieniądze można przeznaczyć na inne, bardziej pożyteczne, cele. Poza tym funkcja zastępcy wójta prowadzi do dualizmu oraz nieporozumień w zakresie koncepcji wykonawczych.
 • Znaczące wzmocnienie funkcji sekretarza. Wójt określa strategię i wyznacza cele globalne (strategiczne), zaś sekretarz koordynuje realizację zadań wykonawczo-organizacyjnych. Faktycznie sekretarz staje się szefem (kierownikiem) administracji urzędu, nadzoruje oraz kontroluje pracę urzędników. Do roli wójta należą tylko kluczowe działania wykonawcze i organizacyjne. Wójt koncentruje się przede wszystkim na definiowaniu celów strategicznych, budowaniu kontaktów i relacji korzystnych dla Gminy, pozyskiwaniu środków finansowych z zewnątrz, nawiązywaniu bliskich relacji z biznesem, reprezentowaniu Gminy na zewnątrz, rozliczaniu sekretarza oraz kierowników poszczególnych referatów.

 • Reorganizacja Urzędu Gminy, optymalizacja zatrudnienia. Reforma strukturalna, czyli powołanie nowych referatów w oparciu o już istniejące oraz powołanie kierowników. Dzięki powołaniu kierowników dużo łatwiej będzie koordynować pracę Urzędu, zaś odpowiedzialność zostanie przypisana w sposób spójny i przejrzysty. Urząd stanie się sterowny. Za pomocą funkcjonowania stanowisk kierowników łatwiej będzie rozliczać pracowników z wykonywanych zadań.
 • Powołanie stanowiska Koordynatora ds. dyscypliny oraz oceny jakości realizowanych zadań. W Urzędzie musi być dyscyplina i subordynacja. Pracownicy powinni cechować się wysokim przygotowaniem merytorycznym oraz lojalnością merytoryczną (preferowane stanie się krytyczne myślenie i asertywność; nie chodzi o lojalność polityczną). Koordynator ds, dyscypliny będzie w sposób bezpośredni monitorował pracę urzędników, rozliczał ich z wykonywanych zadań, a także określał terminy ich realizacji (tzw. deadline, przedział czasowy).
 • Powołanie stanowiska Generalnego Audytora. Funkcja ta zostanie stworzona w celu krytycznej, ofensywnej kontroli finansowej i nadzoru nad wydatkami wójta oraz wszystkich podległych mu pracowników.

Część II – Strategiczna (progresywna)

 • Stworzenie z miastem Koło wspólnej przestrzeni aglomeracyjnej.
 • Podpisanie z miastem Koło porozumienia o współpracy dobrosąsiedzkiej oraz dynamicznym rozwoju gospodarczym. Miasto Koło będzie naszym strategicznym partnerem.
 • Agresywny lobbing na rzecz Gminy Kościelec:

a) W środowisku biznesu oraz przedsiębiorców (BCC);

b) W jednostkach rządu (ministerstwach, województwach), w strukturach i organizacjach samorządowych (m.in. w Urzędzie Marszałkowskim), a także w innych organizacjach pozarządowych i instytucjach Unii Europejskiej.

c) Pozyskanie na rzecz lobbingu Gminy Kościelec: członków rządu, parlamentarzystów, samorządowców, dziennikarzy, aktorów, celebrytów, zawodowych lobbystów, itp.

Roman Mańka od wielu lat przyjaźni się z Markiem Zuberem, biznesmenem i czołowym polskim ekonomistą, znanym analitykiem rynków kapitałowych

 

 • Nowoczesna, ofensywna promocja Gminy Kościelec:

a) Stworzenie telewizji samorządowej „TV Kościelec” zajmującej się produkcją profesjonalnych spotów promocyjnych gminy Kościelec, tworzeniem programów oraz filmów o gminie Kościelec, a także audycji dotyczących problematyki lokalnej i samorządowej, organizowaniem dyskusji, debat, paneli dyskusyjnych, seminariów, itp. transmisji sesji rady gminy, lokalnych meczów piłkarskich, imprez. Emisja programów na YouTube.

b) stworzenie pozycjonowanych, nowoczesnych stron internetowych gminy Kościelec.

c) aktywna współpraca ze środkami masowego przekazu – ogólnopolskimi oraz lokalnymi, częsta obecność w mediach.

 • Kreatywne pozyskiwanie środków finansowych z zewnątrz:

a) z funduszy europejskich;

b) z dotacji pochodzących od instytucji rządowych i samorządowych, agencji, fundacji oraz innych podmiotów;

c) pochodzących od biznesu w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego;

d) za pomocą crowdfundingu, czyli zbiórek pieniędzy (drobnych datków) ze źródeł rozproszonych.

 • Opracowanie nowego planu zagospodarowania przestrzennego uwzględniającego uwarunkowania związane z faktem przebiegania przez gminę Kościelec autostrady A-2, zjazdu z autostrady oraz drogi krajowej nr 92, a także budową blisko Łodzi Centralnego Portu Lotniczego. Wszystkie te okoliczności powinny sprzyjać rozwojowi gminy Kościelec.
 • Tworzenie dogodnych warunków sprzyjających procesom ruralizacji, czyli zabieganie o wzrost demograficzny Gminy Kościelec poprzez imigrację ludności miejskiej na tereny Gminy Kościelec. Nasilenie (tzw. gęstej) zabudowy na odcinku od Koła do Kościelca.
 • Podjęcie działań na rzecz odzyskania lub odkupienia placu po byłej Szkole Podstawowej w Kościelcu.
 • Realizacja na terenie wspólnej przestrzeni aglomeracyjnej – samodzielnie lub z miastem Kołem, powiatem i województwem wielkopolskim – ogromnej ilości inwestycji z zakresu tworzenia kapitału symbolicznego, kapitału społecznego, rozbudowy infrastruktury technicznej (dróg, mostów, oraz innych budynków użyteczności publicznej, budowa obiektów kulturowych, sportowych i rekreacyjnych (kortów tenisowych, pół golfowych, ścieżek rowerowych, placów zabaw, siłowni, itp.)

Oto niektóre pomysły:

a) utworzenie w pobliżu Osiedla w Kościelcu Wesołego Miasteczka (na wzór Wesołego Miasteczka w Chorzowie, oczywiście przy zachowaniu wszelkich proporcji), w skład którego wchodzić będą następujące obiekty: profesjonalny Amfiteatr z profesjonalną, stacjonarną estradą, siedliskami, zalesieniem oraz infrastrukturą socjalną; na terenie Wesołego Miasteczka powstaną ponadto Ośrodek Sportu i Rekreacji, korty tenisowe, place zabaw, oczko wodne, ścieżki rowerowe, tor przeszkód;

b) odbudowa zabytkowego przejścia (mostu) nad drogą krajową nr 92, łączącego południowy Kościelec z pałacową częścią Parku (z uwagi na zmniejszenie ruchliwości na drodze krajowej można to zrobić).

c) budowa kortów tenisowych w Dobrowie;

c) budowa boisk piłkarskich oraz torów przeszkód w różnych częściach gminy, w taki sposób, aby przynajmniej w każdej części istniało jedno funkcjonalne boisko;

d) instalacja monitoringu wizyjnego w newralgicznych miejscach gminy.

Część III – Obywatelska (angażująca)

 • Stworzenie mobilnego, zaangażowanego w procesy demokratyczne oraz życie publiczne społeczeństwa.
 • Stworzenie partycypacyjnego modelu demokracji. Działania na rzecz radykalnego podniesienie frekwencji we wszystkich wyborach i referendach. Upowszechnienie praktyki konsultacji społecznych, w ważnych dla gminy sprawach.
 • Instytucjonalizacja społecznej aktywności:

a) powołanie Stowarzyszenia Samorządowa Misja Społeczna jako kolejnego (oprócz gminy) instrumentu do pozyskiwania środków finansowych oraz kreowania społecznej aktywności i wolontariatu (wyjaśnienie: dlaczego jednoprocentowy odpis podatkowy przy rozliczeniach podatkowych mamy oddawać poza teren gminy, lepiej niech pieniądze te przejmie Stowarzyszenie);

b) mobilizowanie opinii publicznej oraz społeczeństwa wokół oddolnych projektów obywatelskich;

c) popularyzacja Crowdfundingu jako formy zbiórek pieniędzy w systemie rozproszonych źródeł, angażujących społeczeństwo w działania społeczne oraz wolontariat (drobne, najczęściej jednorazowe wpłaty na zasadzie „od ziarnka do ziarnka uzbiera się miarka”);

d) integracja społeczeństwa – organizacja spotkań, wspólnych wycieczek, ognisk, grili, turnusów wypoczynkowych;

 • Organizowanie trzech wielkich wydarzeń kulturalno-rozrywkowych:

a) Imprezy dla wszystkich pokoleń (w długi majowy weekend, w stylu muzyka łączy pokolenia, muzyka z różnych lat i krajów);

b) współorganizacja Targów Rolniczych w Kościelcu jako cześć trzydniowych „DNI KOŚCIELCA” i zadbanie o ich efektowny, spektakularny finał artystyczny w niedzielny wieczór (gwiazda międzynarodowego formatu);

c) organizacja Dożynek Ludowych silnie osadzonych w kulturze ludowej, z udziałem zespołów z Ukrainy, Litwy oraz Romów, np.: Dziani i Gwiazdy Muzyki Cygańskiej.

Źródło: http://www.dziani.com/

 • Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych:

a) wielkiego wyścigu kolarskiego „Śladami św. Bogumiła” z Gniezna do Kościelca (meta naprzemiennie w Kościelcu albo w Dobrowie);

b) podniesienie rangi organizacyjnej oraz poziomu sportowego Gminnego Turnieju Piłki Nożnej – KOŚCIELECKIEGO MUNDIALU;

c) Organizacja wielu imprez tenisowych, kolarskich oraz szachowych, a także wydarzeń sportowo-rekreacyjnych.

 • Przywrócenie uczciwych, transparentnych konkursów przy zatrudniania na stanowiska urzędnicze. Stanowcze odejście od stosowanej w wielu samorządach praktyki zatrudniania po znajomości. W Gminie Kościelec tak nie będzie!
 • Wprowadzenie przejrzystych reguł przetargowych przy rozstrzyganiu zamówień publicznych.

Roman Mańka jest autorem pięciu książek. Jedną z najciekawszych jest wywiad-rzeka ze słynnym detektywem Krzysztofem Rutkowskim

 • Rozbicie klientelistycznych oraz rodzinnych układów w strukturze instytucjonalnej Gminy Kościelec, w ramach akcji :”STOP NEPOTYZMOWI”.
 • Wsparcie logistyczne, organizacyjne, instytucjonalne oraz finansowe dla MLUKS „Warta-Eremita” Dobrów, a także „Straskowia Straszków”. Dążenie do jak najlepszej, komplementarnej, współpracy pomiędzy obydwoma klubami. Wprowadzenie klubu – ”Warty-Eremity” Dobrów do IV Ligii rozgrywek piłkarskich.
 • Wsparcie dla klubów, stowarzyszeń oraz innych organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Kościelec, zwłaszcza jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.
 • Powołanie Honorowego Komitetu Doradczego przy Wójcie Gminy Kościelec, złożonego z byłych Wójtów oraz Przewodniczących Rady Gminy.

Wielkie oddolne projekty społeczne, które zrealizujemy:

1. Zbiórki pieniędzy ze źródeł rozproszonych na terenie Gminy Kościelec i poza nią (crowdfunding), również poprzez Internet.

2. Projekt „Inkluzja” – pozyskiwane ludzi do życia obywatelskiego: programy angażujące i pro-frekwencyjne; programy aktywizacji biznesowej mieszkańców; programy wyciągania ludzi z biedy.

3 „Gwiazdka” – Wielka Akcja Świąteczna (Dla WAS „Gwiazdka), prezenty dla dzieci z terenu gminy Kościelec.

4. Akcja stypendium – stypendia dla zdolnych dzieci z rodzin niezamożnych.

ROMAN MAŃKA
Kandydat na Wójta
Gminy Kościelec

Materiał finansowany przez KKW SLD Lewica Razem
(artykuł wyborczy płatny)

ogłoszenie płatne

Subskrybuj
Powiadom o
guest
24 komentarzy
Najnowsze.
Najstarsze. Najbardziej oceniony.
Informacje zwrotne.
Zobacz wszystkie komentarze.
Pokolenie JP
Pokolenie JP
5 lat temu

Zgadzamy się z przedmówcami. Przyjaciel i gość, macie rację. Bez względu na wszystko należy zachować umiar i kulturę osobista, a o czerniajac kogoś jest wysoce nie na miejscu. Jednocześnie nio czerniajac sam sobie szkodzi i to bardzo. Ktoś wcześniej wspomniał, że ze program P. Manki jest dla Warszawy, a nie na wieś. A my mieszkańcy Gminy pytamy, dlaczego nie? Czy nie możemy choć trochę zbliżyć się do,, nowum,,? Czegoś innego, młodsze pokolenie zapewne wie o czym mowa.

gość
gość
5 lat temu

Ostrowski pisze o Mańce na konkurencyjnym portalu. Ostrowski boi się o swój stołeczek oj boi .Ludzie nie wierzcie Ostrowskiemu oj nie.Każdy niech pomyśli co dalej będzie i kto więcej może zrobić dla naszej Gminy

przyjaciel
przyjaciel
5 lat temu

Ada. Czy tak trudno zrozumieć , że korzyść to nie wszystko chyba ,że (,,głodnemu chleb na myśli ,albo że sądzi innych według siebie)Czy tak trudno dostrzec w drugim człowieku pozytywne cechy? takie jak; kreatywność ,chęć do działania itp.?. Nie możemy bać się zmian ,zwłaszcza ludzie młodzi , jeszcze następne cztery lata w zasiedzeniu? Czytając artykuły Pana Romana bądź słuchając wypowiedzi nie bronię go ,jedynie jestem obiektywną osobą i stwierdzam ewidentnie fakty. To co napisał gość jest jak najbardziej słuszne. Pozdrawiam wszystkich za i przeciw.

gość
gość
5 lat temu

POTRZEBNE SĄ ZMIANY I TO JEST PEWNE .CO OSTROWSKI PISZE W GAZETCE ,SIĘGAJĄC DO STRAPAGIELI .CO OSTROWSKI ZROBIŁ PRZEZ TE 8 LAT.

gość
gość
5 lat temu

LUDZIE OPAMIĘTAJCIE SIĘ, CHCECIE GMINĘ ZOSTAWIĆ W RĘKACH OSTROWSKIEGO .ZASTANÓWCIE SIĘ I ZADAJCIE SOBIE PYTANIE CZY WARTO,CZY NA PEWNO,POTRZEBNE SĄ ZMIANY

Ada
Ada
5 lat temu

@przyjaciel _
Roman coś ci obiecał że go tak bronisz ?

przyjaciel
przyjaciel
5 lat temu

Ma rozum i ma gadane ,a przecież to idzie w parze. Jak widać co niektórym go brakuje i płyta się zacina pisząc to samo dwukrotnie. A już zapewne język jakim się posługuje Pan Roman jest za trudny dla niektórych , a to ,,hi,hi ” (jak dzieci) więc wspomniane bajki to może nie taki zły pomysł?

Anonimowo
Anonimowo
5 lat temu

Gadane to nie wszystko trzeba rozum mieć

Anonimowo
Anonimowo
5 lat temu

A z czym Roman jest na górze?? Z tym, że w telewizji występuje? Liczy się to co w głowie a tam oprócz tendencji bajkopisarza nie za dużo… No chyba ,że się doktorat bez studiów robi hihi

Anonimowo
Anonimowo
5 lat temu

A z czym Roman jest na górze?? Z tym, że w telewizji występuje? Liczy się to co w głowie a tam oprócz tendencji bajkopisarza nie za dużo… No chyba ,że się doktorat bez studiów robi hihihihi

znajoma
znajoma
5 lat temu

Dobrze,że P. Roman ma,, gadane'”, bo P.Dariusz nawet tego nie ma . Panie Romanie tak trzymać,a trampolina nie jest potrzebna ,bo już jest Pan na górze.Popieramy !!!

wyborca
wyborca
5 lat temu

z Programu wynika ,że Romek będzie od spraw rożnych i ogólnych ,co pozwoli mu na jego promocje i trampolinę polityczną ,a konkretną pracę będzie wykonywał sekretarz gminy. Proponuje wiec wybory na sekretarza a wójta zlikwidować…

gość
gość
5 lat temu

JA TEŻ

Znajoma ze szkolnej ławki
Znajoma ze szkolnej ławki
5 lat temu

Przyznać trzeba piękny program….Oby do zrealizowania.
Trzymam kciuki.

Znajoma ze szkolnej ławki
Znajoma ze szkolnej ławki
5 lat temu

Nie wiem Romek czy dasz radę z prostakami.

Edi
Edi
5 lat temu

Zdaniem wielu należy dać Panu Romanowi szansę, gdyż gorzej być nie może. Aktualnie terazniejsza władza robi wszystko ,, pod publikę „, na którą nie damy się nabrać .Program P. Romana godny uwagi i podziwu , a sposób przekazu inteligentny i na wysokim poziomie , którego brakuje ówczesnym (niestety).

Obywatel
Obywatel
5 lat temu

Brawo Brawo tylko ludzie chodźmy i głosujmy ma pan mój głos

Anonimowo
Anonimowo
5 lat temu

No ta kasa na to właśnie potrzebna

Anonimowo
Anonimowo
5 lat temu

Ja bym proponował najpierw swoją posesje w Białkowie ogarnąć i doprowadzić do standardu Warszawy a potem na stołek po kasę się pchać.

Anonimowo
Anonimowo
5 lat temu

Masakra. Bajki dla dorosłych. Jedyne co ma nasz kandydat to gadane

gość
gość
5 lat temu

wiemy co mamy –NIC a możemy mieć ,trzeba dać ROMANOWI SZANSĘ I CHCEMY ZMIANY

Ada
Ada
5 lat temu

Obiecanki cacanki …

Anonimowo
Anonimowo
5 lat temu

Romek rzucasz perły ale niestety przed wieprze, które wolą kartofle 😛

Obserwator
Obserwator
5 lat temu

Proszę to aspiracje na Warszawe. Zostań w Warszawie bo tam się spełniasz gdzie tu na wieś.

Telefon interwencyjny

Widziałeś(aś) coś ważnego? Chcesz się podzielić informacją?
Masz problem i nie wiesz co robić?

Zadzwoń!
Anonimowość gwarantowana!

600 152 526