„To co robisz dla siebie – umrze razem z Tobą. To co zrobisz dla innych – będzie wieczne.” Robert Andre został doceniony i uhonorowany! [FOTO + WIDEO]

Autor: kurier-kolski.pl | 24.03.2018

W styczniu kolscy radni miejscy, podejmując stosowną uchwałę, przyznali Robertowi Andre tytuł Honorowego Obywatela Miasta Koła w uznaniu jego zasług na rzecz społeczeństwa naszego miasta. Podczas podniosłego spotkania w kolskim Ratuszu nastąpiło wręczenie uhonorowanemu aktu nadania tego tytułu. Ta symboliczna uroczystość zamknęła procedurę nadania go temu wybitnemu obywatelowi. Zachęcamy do obejrzenia zdjęć oraz nagrania z tego wydarzenia.

 

Nadanie tytułu honorowego obywatela zasłużonej osobie to wielkie wyróżnienie dla mianowanego, ale przede wszystkim duma dla miasta, które odtąd szczyci się więzią z tak wybitnym człowiekiem. Nasze miasto wielokrotnie stawało przed odpowiedzialnym zadaniem wybrania człowieka, który będzie nosił tytuł Honorowego Obywatela Miasta Koła. Radni Rady Miejskiej nadali akty mianowania osobom, które swoją pracą i postawą życiową mogą służyć za wzór. Honorowymi Obywatelami Miasta Koła są: Antoni Dziatkowiak, Grażyna Rabsztyn, Zdzisław Krzyszkowiak, Zbigniew Radziwonowicz, Halina Trawińska, Maria Kwaśniewska – Maleszewska, Jan Paweł II, Jerzy Sadowski, Leonard Jaroszewski, Marek Kukuryka, Janusz Kapusta, Tomasz Kos, Dariusz Matysiak.

Dziś oficjalnie do grona tych osób dołączył nasz lokalny przedsiębiorca Robert Andre –  pasjonat sztuki fotograficznej, znany ze swej aktywnej i bezinteresownej działalności na rzecz społeczeństwa kolskiego w licznych obszarach. Członkowie Kapituły, po analizie biografii Roberta Andre, jego dorobku oraz aktywnej i bezinteresownej działalności na rzecz kolskiego społeczeństwa w obszarze kultury, sportu, zdrowia i oświaty oraz za zasługi dla rozwoju przemysłu w mieście Kole, co przekłada się na promocję naszego miasta w skali ogólnopolskiej i poza granicami kraju – pozytywnie ocenili wniosek złożony przez Przewodniczącego Rady Miejskiej Artura Szafrańskiego w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Koła. Na styczniowej sesji kolscy radni jednogłośnie podjęli uchwałę w tej sprawie. Ostatnim etapem odznaczenia honorowego obywatela jest publiczne wręczenie mu aktu nadania tytułu, co miało miejsce dziś w sali sesyjnej Ratusza.

Dzisiejsze spotkanie miało bardzo uroczystą oprawę i pełne było wzruszeń. Robert Andre, oprócz spodziewanego aktu nadania tytułu, otrzymał wiele nieoczekiwanych pamiątek, jak statuetkę czy kopię decyzji zezwolenia na wykonywanie rzemiosła z dnia 23 marca 1987 r. Przed laty dokument odebrał z rąk Ewarysta Jaśkowskiego. Dziś, w rocznicę wydarzenia, przyjął kopię tego dokumentu również od pana Jaśkowskiego. Od Posła na Sejm RP Leszka Galemby odebrał medal w podziękowaniu za pracę zawodową i społeczną, przyznany przez Wojewodę Wielkopolskiego na wniosek Kolskiej Izby Gospodarczej.

Licznie przybyli na uroczystość goście (wśród których najliczniejszą grupę stanowili radni miejscy, powiatowi, dyrektorzy instytucji i szefowie kolskich stowarzyszeń, a także delegacja Powiatu na czele ze Starostą Wieńczysławem Oblizajkiem i członkiem Zarządu Powiatu Czesławem Markiem), nie szczędzili gratulacji i płynących z serca, ciepłych słów.

Pan Robert, jak zawsze skromny, twierdził, że zna wiele osób zasługujących bardziej na ten zaszczytny tytuł, a swoje działania uznał za zwykłą, normalną pracę. Wspominał swoje początki znajomości z Kołem, które z czasem pokochał, i pierwsze kroki jego firmy na naszym rynku. Na koniec swojego wystąpienia powiedział, że w swoim życiu kieruje się słowami, które niegdyś usłyszał na kazaniu w kościele z ust księdza: „To co robisz dla siebieumrze razem z Tobą. To co zrobisz dla innych – będzie wieczne.”

Podziękowania odebrała także żona pana Roberta. Finałem spotkania był wpis nowego Honorowego Obywatela do specjalnej Księgi Pamiątkowej.

BIOGRAFIA PANA ROBERTA ANDRE:

Urodził się w dniu 28 maja 1952 roku w Kielcach. Z zawodu jest mgr. inżynierem chemikiem, absolwentem Politechniki Poznańskiej, a obecnie prezesem zarządu Spółki ANDRE ABRASIVE ARTICLES w Kole. Jest autorem różnych publikacji i patentów z zakresu chemii materiałów ściernych.

Po ukończeniu Wydziału Chemicznego Politechniki Poznańskiej w 1976r. odbył staż w Poznańskich Zakładach Nawozów Fosforowych, a po odbyciu służby wojskowej w ramach Szkoły Oficerów Rezerwy w Wyższej Szkole Służb Kwatermistrzowskich w Poznaniu i uzyskaniu stopnia oficera rezerwy, rozpoczął pracę w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym VIS w Kole, a następnie jako specjalista technolog w Fabryce Materiałów i Wyrobów Ściernych  „KORUND” w Kole. W roku 1987 zarejestrował własną działalność gospodarczą pod nazwą „Zakład Wytwarzania Materiałów Ściernych”, który w 1990 r. przybrał obecną nazwę ANDRE ABRASIVE ARTICLES.

Robert Andre zaczynał budowanie firmy „od zera”. Zakład Wytwarzania Artykułów Ściernych powstał w Kole w 1987 roku jako spółka cywilna Roberta Andre i Jana Łopatki z siedzibą w Kole przy ulicy Poniatowskiego 5, produkując głównie segmenty ścierne do szlifowania płaszczyznowego dla potrzeb przemysłu zbrojeniowego. Później wspólnicy rozstali się, a Robert Andre zaczął samodzielnie prowadzić zakład. Przeniesienie produkcji w roku 1990 do nowo wybudowanej hali przy ulicy Przemysłowej 10 rozpoczęło intensywny rozwój firmy pod obecną nazwą ANDRE ABRASIVE ARTICLES.

Przyjęty od początku program rozwoju, oparty o własne pomysły i koncepcje, a realizowany konsekwentnie do chwili obecnej, przyniósł oczekiwane rezultaty w postaci wybudowania kolejnych hal produkcyjnych, wyposażonych w nowoczesne urządzenia do produkcji narzędzi ściernych.

Obecnie Spółka „ANDRE” dostarcza swoje wyroby do prawie 1.000 stałych odbiorców w Polsce i na świecie, zatrudniając 210 pracowników i współpracując z wieloma lokalnymi kooperantami na zasadzie outsourcingu, będąc tym samym jednym z większych pracodawców w Kole. Sprzedaż eksportowa stanowi ponad 22% przychodów i jest kierowana do takich krajów jak: Niemcy, Szwecja, Hiszpania, Iran, Indie, Egipt, Czechy, Litwa, Francja, a nawet Chiny, przy czym zdecydowanie największy jest rynek niemiecki.

Obecnie firma Andre Abrasive Articles posiada ponad 30-letnie doświadczenie w projektowaniu, wytwarzaniu i dystrybucji uniwersalnych i specjalizowanych narzędzi ściernych ze spoiwem ceramicznym i żywicznym do profesjonalnych zastosowań w przemyśle motoryzacyjnym, łożyskowym, budownictwie, hutnictwie, a nawet spożywczym i tytoniowym.

Fot. archiwum firmy Andre Abrasive Articles

Robert Andre jest znany w kolskim środowisku jako pracodawca, który zapewnia ergonomiczne i przyjazne warunki pracy swoim pracownikom, stara się ciągle doskonalić i unowocześniać miejsca pracy. Firma „ANDRE” jest postrzegana przez lokalną społeczność jako przestrzegająca zasad „fair-play” w stosunku do swoich interesariuszy, za co wielokrotnie została uhonorowana przez Krajową Izbę Gospodarczą w Warszawie stosownymi nagrodami i certyfikatami.

Produkowane narzędzia ścierne spełniają wszystkie międzynarodowe normy jakościowe, branżowe i środowiskowe, w tym ISO 9001:2008, ISO 14001:2015, PN-N 18001:2004 oraz EN 12413. Na szczególną uwagę zasługuje współpraca z jednostkami naukowymi takimi jak: Instytut Zaawansowanych Technologii w Krakowie, Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach oraz uczelniami wyższymi: Politechniką Poznańską, Koszalińską, Rzeszowską i Łódzką.

Personalnie inż. Robert Andre jest członkiem Rady Biznesu na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej oraz Rady Przemysłu na Wydziale Budowy Maszyn i Zarządzania tej uczelni. Od wielu lat jest również członkiem Rady Kolskiej Izby Gospodarczej i Konińskiej Izby Gospodarczej. W bieżącym roku został zaproszony do Komitetu Honorowego Międzynarodowej Konferencji Rozwoju Przemysłu – 24th International Conference on Production Research, zorganizowanej przez Politechnikę Poznańską.

Robert Andre współpracuje w różnorodnych formach z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami na terenie miasta i regionu: Urzędem Miejskim, Starostwem Powiatowym, Powiatową i Miejską Biblioteką Publiczną, Muzeum Technik Ceramicznych, Miejskim Domem Kultury, Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, Hufcem ZHP, Państwową Szkołą Muzyczną im. K. Szymanowskiego, Miejską Orkiestrą Dętą, Klubem Sportowym „Olimpia”, Stowarzyszeniem Przyjaciół Miasta Koła nad Wartą, Manufakturą Piosenki Harcerskiej „Wartaki”, Klubem Młodzieżowym LOK „Kolska Starówka”, Kolskim Towarzystwem Cyklistów, Międzyszkolnym Klubem Sportowym „Triathlon”, Stowarzyszeniem „Malinowa Mamba”, Stowarzyszeniem Klub Seniora „Trzecia zmiana”, Polskim Związkiem Niewidomych, Polskim Czerwonym Krzyżem i wieloma innymi.

Wśród wielu inicjatyw Roberta Andre w obszarze pełnionych funkcji oraz organizowania, wspierania i sponsorowania przedsięwzięć na terenie Ziemi Kolskiej, do najważniejszych można zaliczyć:

 • pełnienie społecznej funkcji Przewodniczącego Rady Muzeum przy Muzeum Technik Ceramicznych w Kole  i sponsorowanie tej placówki;
 • sponsorowanie imprez kulturalnych i wystaw w Miejskim Domu Kultury w Kole, w tym inicjatywa utworzenia  „Galerii Nowej”, ufundowanie tablicy pamiątkowej przy „Galerii Jerzego Buszy” oraz wspieranie lokalnych spektakli teatralnych;
 • wsparcie merytoryczne i finansowe utworzenia stałej wystawy „Fajans kolski” im.Cz. Freudenreicha zlokalizowanej w kolskim ratuszu;
 • współzałożyciel Kolskiego Klubu Fotograficznego „Fakt” im. prof.dr. T. Cypriana i jego wieloletni prezes, a obecnie prezes honorowy;
 • autor, kurator i juror licznych wystaw i konkursów fotograficznych, w tym międzynarodowego konkursu „Portret”, twórca „ Kolskich Spotkań z Fotografią” – corocznych warsztatów na terenie MDK w Kole, członek Związku Polskich Artystów Fotografików;
 • wieloletni udział w sponsorowaniu publikacji „Rocznik Kolski” i innych wydawnictwi albumów o mieście Kole i powiecie kolskim;
 • sponsorowanie imprez sportowych organizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, takich jak: Międzynarodowy Bieg Warciański, Grand Prix Koła w bieganiu, turnieju piłkarskiego „ANDRE CUP”;
 • fundowanie stypendiów uczniowskich w ramach Towarzystwa Samorządowego w Koninie;
 • sponsorowanie Wielkiej Orkiestry Świątecznej pomocy wraz z udziałem rzeczowym w corocznych licytacjach.

 

 

Robert Andre w swojej karierze zawodowej i społecznej uzyskał szereg indywidualnych odznaczeń, nagród i wyróżnień, z których najważniejsze to:

 • Złoty Krzyż Zasługi przyznany przez Prezydenta RP;
 • Odznaka „Za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego” nadane przez Marszałka województwa wielkopolskiego;
 • tytuł Ambasador Polskiej Gospodarki przyznany przez Business Centre Club w kategorii Partner Firm Zagranicznych;
 • tytuł Wielkopolski Menadżer Jakości przyznany przez Wielkopolski Instytut Jakości – Unię Wielkopolan;
 • statuetka MECUM TUTISSIMUS IBIS – Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej;
 • Medal Europejski przyznany przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej;
 • Wielkopolski Filar Biznesu przyznany przez Wielkopolski Klub Kapitału;
 • Srebrny Medal  Fotoklubu RP w Warszawie za całokształt twórczości fotograficznej.

Źródło: UM w Kole
Foto i wideo: MARIUSZ KOZAJDA

Subskrybuj
Powiadom o
guest
6 komentarzy
Najnowsze.
Najstarsze. Najbardziej oceniony.
Informacje zwrotne.
Zobacz wszystkie komentarze.
obituary
obituary
5 lat temu

PATRIOTA – niech ten poseł w Kole się nie pojawia bo nic dla tego miasta jak i powiatu nie zrobił , był bierny , popierał Maciaszka , ….. a takim ludziom dziękujemy wybory 2019 pokarzą mu jego miejsce .
Jeszcze jest jeden poseł który dostał poparcie od jego osoby nazywa się Bartosik – zacznijcie wymieniać jego zasługi buhahaha

Janusz Kupczak
Janusz Kupczak
5 lat temu

W ciągu trzy letniej działalności rady najmądrzejsza decyzja Gratuluję Panu Andre tego wyróżnienia .

PATRIOTA
PATRIOTA
5 lat temu

NIE DOCIERA DO WAS LEMINGI ŻE POSEŁ WRECZAŁ MEDAL W IMIENIU PANA WOJEWODY WLKP. JESTESCIE ŻAŁOŚNI !

racja?
racja?
5 lat temu

A co ma poseł do Pana Roberta Andre? Gratulacje wielkie dla Pana Roberta bo to wyjatkowy i wspaniały człowiek!!!!!

Obserwator
Obserwator
5 lat temu

Gdzie był poseł kiedy z tego budynku ratusza Maciaszek zwalnial ludzi bezprawnie?

Prawoo
Prawoo
5 lat temu

Widać kampania wyborcza ruszyła pełną para !!!!!!Mam nadzieje ze mieszkańcy nie dadzą się po raz drugi omamic PiS owi Będzie kolejna totalna tragedia Za rządów tej Partii istnieje totalne pomylenie kompetencji!!!!!Zasada Burmistrz/Proboszcz/Komendant / trzon władzy samorządowej. PAN Poseł bardzo aktywny ale nie w sprawach mieszkańców i Miasta!!!Pogonic to Toearzycho!!!!!

Telefon interwencyjny

Widziałeś(aś) coś ważnego? Chcesz się podzielić informacją?
Masz problem i nie wiesz co robić?

Zadzwoń!
Anonimowość gwarantowana!

600 152 526