Radni udzielili burmistrzowi Maciaszkowi absolutorium za 2015 rok

Autor: kurier-kolski.pl | 01.07.2016

IMG_0119Czerwcowa sesja Rady Miejskiej w Kole przebiegła sprawniej niż wszyscy się spodziewali. I to nie tylko dzięki zamontowanemu nowemu nagłośnieniu Sali obrad. Radni mieli możliwość zapoznania się i analizy tematów sesyjnych podczas wcześniejszych posiedzeń komisji Rady, a także na specjalnych kilku spotkaniach zorganizowanych przez burmistrza Stanisława Maciaszka. Uchwały były akceptowane znaczną większością głosów, bez większych i zbędnych dyskusji. Radni udzielili także burmistrzowi absolutorium za wykonanie budżetu miasta za ubiegły rok, za co otrzymali od włodarza serdeczne podziękowania.

 

Wielu uczestników i obserwatorów sesji podkreślało, że radni podeszli do uchwał z naprawdę dużą odpowiedzialnością i po starannej analizie na posiedzeniach komisji byli bardzo dobrze przygotowani do środowych obrad. Tematyka sesji była też bowiem wyjątkowa, niezwykle ważna i rzutująca na przyszłość miasta i mieszkańców.

Pierwszym z ważniejszych punktów porządku obrad było podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Sienkiewicza, 3-go Maja, Narutowicza i Słowackiego. Radni jednogłośnie poparli te zmiany.

IMG_0088

Kolejnym tematem o dużej wadze było podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Utrzymania Porządku i Czystości na Terenie Gminy Miejskiej Koło. Jedną z głównych zmian było wprowadzenie tak zwanej czerwonej kartki, która będzie przylepiana przez ekipy odbierające śmieci na te worki, w których rażąco nieprawidłowo umieszcza się nie te odpady, które być powinny, a to z kolei będzie rodzić  kolejne sankcje dla takiego mieszkańca. Radny Tomasz Sobolewski (na zdjęciu niżej w środku) błyskotliwie zażartował, że może powinno się wprowadzić też żółtą kartkę, jak w piłce nożnej, co wywołało na Sali rozbawienie. Takie nowości są po to, by zmobilizować mieszkańców Koła do lepszej segregacji śmieci, bo w tym temacie dzieje się u nas coraz gorzej, i jak podkreślali sami radni, grozi to zaburzeniem cyklu segregacji, a w konsekwencji podwyżką opłat za odpady. Po pozytywnej opinii Komisji Gospodarki Komunalnej uchwała została jednogłośnie przyjęta.

IMG_0112

Radni zajęli się też sprawą wniesienia aportu do miejskiej spółki Miejski Zakład Usług Komunalnych w Kole nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych należących do miasta. W uchwale chodziło o to, że zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami burmistrza i oczekiwaniami mieszkańców osiedla, siedziba MZUK zostanie zlikwidowana na ul. Dąbskiej i przeniesiona na ul. Zakładową, do przemysłowej części miasta, gdzie nie powinna nikomu przeszkadzać. W związku z tym burmistrz zaproponował konsolidację gruntów i nieruchomości będących własnością spółki i bezpośrednio miasta w jeden teren, co umożliwi później sprzedanie całości w przetargu pod działalność nieuciążliwą dla mieszkańców okolicznych domostw.

IMG_0083– Jesteśmy w końcowej formie przyjęcia projektu i myślę, że na jesieni przyszłego roku ten zakład będzie funkcjonował już w nowej lokalizacji. Wychodzimy przez to naprzeciw oczekiwaniom społeczeństwa osiedla Płaszczyzna – powiedział włodarz. Niechętny takiemu rozwiązaniu był jedynie radny Florian Olejniczak, ale pozytywna opinia Komisji Gospodarki Komunalnej i poparcie 16 radnych (przy 3 wstrzymujących się) przesądziło sprawę i uchwała została podjęta.

Kolejnym niezwykle ważnym tematem dla rozwoju naszego miasta była zgoda radnych na emisję obligacji miejskich na łączną kwotę 9,3 mln.zł., co pozwoli miastu na realizację szeregu istotnych inwestycji drogowych i mieszkaniowych z Kole. Ten temat był już wcześniej szczegółowo omawiany przez radnych na Komisjach oraz na specjalnie zorganizowanych przez burmistrza Maciaszka dwóch spotkaniach z ekspertami i pracownikami merytorycznymi Urzędu. Najwięcej wątpliwości w tej kwestii miał radny Florian Olejniczak, który był przeciwny emisji obligacji lub proponował ograniczenie jej do niezbędnego minimum, na co jednak nie uzyskał zgody swoich kolegów i koleżanek. Głosowano samą uchwałę o obligacjach, bez załącznika o rozdysponowaniu tych pieniędzy na poszczególne inwestycje, co stanie się później. Po pozytywnej opinii Komisji Budżetu i Finansów 17 radnych było za, 1 przeciw, a 2 wstrzymało się.

IMG_0091

Choć pojawiło się kilka głosów krytyki, większość radnych podkreślała, że jeśli chcemy, by nasze miasto się rozwijało się, musimy coś robić. Jeśli chcemy budować drogi, chodniki, mieszkania komunalne, jeśli liczymy na jakieś inwestycje biznesowe w Kole, powinniśmy pozyskiwać środki na realizację infrastruktury miejskiej. Wielu radnych podkreślało, ze warto wypracować consensus, by inwestycje realizowane z emisji obligacji były tymi najważniejszymi  dla funkcjonowania organizmu miejskiego.
Radni dłużej zajmowali się tematem, który pod obrady sesji wracał już kolejny raz, a dotyczył zgody na modernizację przez spółkę Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji oczyszczalni ścieków z dużym udziałem środków z UE. Cały koszt modernizacji wyniesie 43 mln.zł. Najwięcej wątpliwości co do tego tematu mieli radni: Florian Olejniczak i Michał Piasecki, którzy byli przeciwni modernizacji w takim zakresie. Ten ostatni podkreślał kilkakrotnie, że ma duże wątpliwości czy ta kwota nie jest zawyżona, że może powinno się zrobić mniejszy zakres prac za niższą kwotę, jednak chwilę później wyraził kolejne wątpliwości czy aby ta zmodernizowana oczyszczalnia nie będzie miała zbyt małej mocy przerobowej. Na to, że radny sam sobie zaprzecza wpierw chcąc umniejszyć zakres prac, a potem – zwiększyć moc przerobową oczyszczalni wskazał wiceprzewodniczący Rady Mariusz Hanefeld, który powiedział, że miasto Koło boryka się od lat ze spadającą liczbą mieszkańców, a więc ilość odbiorców nie zwiększa się, a wprost przeciwnie. Prezes MZWiK Krzysztof Sobczak (na zdjęciu wyżej) zapewnił, że spółka będzie szukać nowych odbiorców, będzie robić nowe kolektory sanitarne w ulicach miejskich oraz podłączać mieszkańców okolicznych gmin, a moce przerobowe zmodernizowanej oczyszczalni pozwolą bez problemów obsłużyć znacznie więcej mieszkańców i firm. Ostatecznie głosowanie radnych rozstrzygnęło wszystko na korzyść. 13 radnych było „za” modernizacją w zaproponowanym kształcie, 3 przeciw i 5 osób wstrzymało się od opinii.

– Chciałem z tego miejsca serdecznie państwu podziękować za przyjęcie tych ważnych uchwał i jestem święcie przekonany, że przełożą się one na lepsze życie mieszkańców miasta Koła. Jeszcze raz państwu radnym dziękuję – powiedział burmistrz Stanisław Maciaszek po zakończeniu głosowania.

IMG_0083

W drugiej części obrad sesji radni zajęli się corocznym absolutorium dla działań burmistrza miasta w przedmiocie wykonania budżetu miasta za 2015 rok. Absolutorium jest oceną wystawianą przez radnych burmistrzowi za wykonanie budżetu w roku poprzednim. Ocena ma charakter całościowy. Absolutorium jest podsumowaniem wykonania budżetu miasta, a także stanowi element zamykający gospodarkę finansową każdej gminy.

Wpierw podjęto uchwałę zatwierdzającą sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Koła za ubiegły rok, a potem  odczytano opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, która w przesłanej radnym opinii  nie wniosła uwag co do wykonania budżetu. Wszystkie Komisje stałe Rady Miejskiej dokonały analizy wykonania budżetu Miasta Koła za 2015 i zapoznały się z opinią RIO w tej sprawie, a następnie przekazały swoje opinie w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Koła: Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej – pozytywnie i jednogłośnie zaopiniowała wykonanie budżetu i udzielenie absolutorium; Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska – niemal jednogłośnie (z jednym głosem wstrzymującym się); Komisja Prawa i Porządku Publicznego – pozytywnie i jednogłośnie; Komisja Oświaty, Kultury i Sportu – także jednogłośnie była „za”; Komisja Rozwoju Gospodarczego i Zagospodarowania Przestrzennego – komisja nie wypracowała jednoznacznej opinii, a Komisja Budżetu i Finansów również stwierdziła, że budżet został wykonany prawidłowo i niemal jednogłośnie wydała pozytywną opinię. Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej liczyła aż 34 strony, ale Komisja jednogłośnie wniosła do Rady o udzielenie przez radnych absolutorium Burmistrzowi Miasta Koła.

IMG_0122
Tylko radny Florian Olejniczak był przeciwny udzieleniu absolutorium burmistrzowi Maciaszkowi

Przy tak bardzo przychylnych opiniach RIO oraz poszczególnych Komisji, głosowanie nad udzieleniem absolutorium burmistrzowi Stanisławowi Maciaszkowi było już tylko formalnością: 19 radnych było „za” udzieleniem absolutorium i tylko jeden radny był przeciw (radny Florian Olejniczak). Włodarz nie krył wzruszenia: – Za udzielenie absolutorium ślicznie państwu dziękuję – powiedział, za co otrzymał od wszystkich oklaski.

Jak można było dowiedzieć się z materiałów finansowych Komisji Budżetu i Finansów, planowane dochody budżetu za ubiegły rok wyniosły 73.336.688,22 zł. i zostały zrealizowane w 99,03%, tj. w kwocie 72.625.021,20 zł. Planowane wydatki wyniosły 74.085.834,05 zł. i zrealizowane zostały w 96,72%, tj. w kwocie 71.655.377,12 zł, co jest bardzo dobrym wynikiem.

Zrealizowane dochody oraz wydatki pozwoliły na zamknięcie 2015 roku nadwyżką w wysokości blisko miliona złotych, a dokładnie 969.644,08 zł. W żadnej pozycji nie wystąpiło przekroczenie zakładanego planu wydatków, a co za tym idzie, wykonanie planu wydatków było zgodne z obowiązującą Ustawą o Finansach Publicznych.

Należy nadmienić, że w wyniku ogólnego rozliczenia budżetu 2015 roku na koniec roku pozostała do rozdysponowania kwota wolnych środków w wysokości 1.775.627,92 zł.

Źródło: UM w Kole

Subskrybuj
Powiadom o
guest
11 komentarzy
Najnowsze.
Najstarsze. Najbardziej oceniony.
Informacje zwrotne.
Zobacz wszystkie komentarze.
vicek
7 lat temu

Te same psy szczekają , a karawana idzie dalej. Burmistrz ma gdzieś taką krytykę bez pokrycia…
Szczekanina koksa nie jest nam obca.

lok
lok
7 lat temu

wywalic tego szkodnika z kola powinien z powrotem pracowac na torach tam napewno sie sprawdzi

kolo
kolo
7 lat temu

hahaha Koksiku koksiku zabawne z ciebie stworzonko.. hahahaha :):):)
Pozdowienie dla kolegow z KODu 😉

koks
7 lat temu

masz racje ze ci bol dupy pozostal ale wazelina ci ten bol zmniejszyla

kolo
kolo
7 lat temu

KOKS – najprawde blysnales elokwencją… Pewnie nastepny zalosny z ciebie KODziarz.. referendum nic nie dalo to pewnie bol dupy pozostal.. Wez „NIEPIER..L” i przestan sie kompromitowac

koks
7 lat temu

koks do kolo pan burmistrz takich klakierow i wazeliniarzy bardzo teraz potrzebuje

kolo
kolo
7 lat temu

KOKS – Twoja ksywa mowi wszystko…

koks
7 lat temu

jeden radny olejniczak ma olej w glowie pozostali przyczyniaja sie do zadluzaniu miasta tych ludzi trzeba dobrze zapamietac na nastepne wybory

Anonimowo
Anonimowo
7 lat temu

Dobrze że radni w koncu znalezli porozumienie z burmistrzem. Awantury do niczego nie prowadzą.

kolo
kolo
7 lat temu

Piasecki… wez sie nie kompromituj… rece opadaja jak sie takiego slucha..

kkk
kkk
7 lat temu

ciekawi mnie co wsrod randych robi p. Olejniczak?? czy ten czlowiek zrobil cokolwiek dla tego miasta.. obserwuje go od dluzszego czasu i jedyne co potrafi to negowac, blokowac, krytykowac osoby, ktore chca zrobic cos dobrego dla miasta..

Telefon interwencyjny

Widziałeś(aś) coś ważnego? Chcesz się podzielić informacją?
Masz problem i nie wiesz co robić?

Zadzwoń!
Anonimowość gwarantowana!

600 152 526