Stare kamienice w Kole odzyskują blask!

Autor: kurier-kolski.pl | 14.09.2015

20150821_101757W związku z wejściem w życie uchwały Nr XI/93/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości – w ramach pomocy de minimis – budynków lub ich części (Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 4661), właściciele kolskich zabytkowych kamienic mają możliwość skorzystania ze zwolnienia od podatku od nieruchomości nawet do 10 lat (!!!) dla budynków lub ich części pobudowanych przed 1950 rokiem, a zlokalizowanych w obrębie kolskiej Starówki oraz przy dwóch głównych ciągach komunikacyjnych miasta, tj. ul. Toruńskiej oraz ul. Sienkiewicza. Warunkiem zwolnienia jest wykonanie remontu elewacji budynku. Warto skorzystać! Już są pierwsi, którzy korzystają, a efekty są zaskakująco dobre.

 

Uchwała przewiduje zwolnienie od podatku od nieruchomości w wysokości uwzględniającej 100% kosztów własnych poniesionych na remont elewacji, proporcjonalnie do posiadanego udziału w wyremontowanej nieruchomości. Przy czym przyznane zwolnienie podatkowe przysługiwać może przez okres aż do 10 lat. To świetna okazja, by zrobić remont generalny swojej zabytkowej kamienicy lub jej części, której ktoś jest właścicielem. To także ogromna szansa dla Koła, by Starówka i główne ulice odzyskały swój dawny blask.

Pierwszym przykładem odnowienia elewacji jest kamienica Stary Rynek 11, z tyłu kolskiego Ratusza. W budynku funkcjonuje wspólnota mieszkaniowa. Do tej pory bardzo zaniedbana elewacja po remoncie przeprowadzonym przez administratora – KTBS wygląda znakomicie! Szkoda jedynie, że przy okazji nie pomyślano o pokryciu dachu czerwoną blachodachówką. Niemniej jednak po tym remoncie niemal cała ta pierzeja Starego Rynku na tyłach Ratusza prezentuje się znakomicie.

20150717_083244

20150821_101635

20150821_101712

20150821_101733

20150821_101747

20150821_101401

Kolejna elewacja starej, pięknej kamienicy odzyskała estetyczny wygląd na ul. Toruńskiej 37 (tam, gdzie kiedyś była „Kama”). Ten budynek, jak dowiedzieliśmy się, został niedawno odzyskany dla miasta przez burmistrza Maciaszka od Kurii Biskupiej, po rozmowach z samym biskupem Meringiem. Do tej pory bowiem kamienica miała nieuregulowaną sprawę własności.

IMG_7323

20150910_090019

Trwają już rozmowy z kolejnymi właścicielami zabytkowych kamienic i wspólnotami mieszkaniowymi, którzy są zainteresowani tą formą dofinansowania przez miasto remontu elewacji. Jest to ogromna szansa poprawienia estetyki naszego miasta, co było problemem od wielu, wielu lat.

Jak uzyskać zwolnienie z podatku?

Kosztami kwalifikującymi się do objęciem przedmiotowym zwolnieniem od podatku od nieruchomości są koszty poniesione przez podatnika na remont elewacji, tj. koszty materiałów i usług budowlanych, bądź konserwatorskich i koszty wykonania dokumentacji z wyłączeniem kosztów związanych z wymianą stolarki okiennej oraz stolarki drzwiowej. Do kosztów remontu elewacji zalicza się udokumentowane fakturami lub rachunkami wydatki konieczne w zakresie wykonania projektu budowlanego i wszelkiej dokumentacji, w tym powykonawczej oraz w zakresie wykonywanych prac remontowych.

Zwolnienie od podatku od nieruchomości przysługuje wówczas, gdy na przeprowadzenie remontu została wydana decyzja przez właściwy organ lub przeprowadzenie prac remontowych zostało zgłoszone do właściwego organu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane /Dz. U. z 2013r. poz. 1409 ze zm./.

Zwolnienie od podatku od nieruchomości, w myśl § 3 ust. 1 powołanej uchwały, przysługuje podatnikowi niezalegającemu z zapłatą zobowiązań wobec Gminy Miejskiej Koło.

Aby uzyskać prawo do zwolnienia od podatku od nieruchomości podatnik winien po zakończeniu remontu, złożyć wraz z wnioskiem stanowiącym załącznik Nr 1 do powołanej wyżej uchwały,  dokumenty wymienione w § 5 uchwały.

Zatem podatnik będący osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej winien złożyć wraz  z wnioskiem o udzielenie pomocy:

a/ oświadczenie o niezaleganiu z zapłatą zobowiązań na rzecz Gminy Miejskiej Koło, na formularzu stanowiącym załącznik Nr 2 do uchwały,

b/ informację w sprawie podatku od nieruchomości na formularzu według ustalonego wzoru,

c/ zdjęcia potwierdzające wygląd elewacji po zakończeniu remontu,

d/ informację zbiorczą o wysokości poniesionych kosztów wraz z kopiami dokumentów /oryginały do wglądu/: faktur, rachunków oraz innych dokumentów świadczących o wydatkowaniu środków na remont elewacji. W przypadku wystawienia faktur lub rachunków na wspólnotę mieszkaniową w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali /Dz. U. z 2000r. Nr 80, poz. 903 ze zm./, poniesione nakłady na remont elewacji rozlicza się proporcjonalnie do posiadanego przez podatnika udziału w wyremontowanej nieruchomości /wynikającego z aktu notarialnego/,

e/ kopie dokumentów potwierdzających początkowy i końcowy dzień remontu elewacji w szczególności dziennik budowy jeżeli został wydany, protokół zdawczo – odbiorczy, protokół odbioru prac konserwatorskich,

f/ kopie uzyskanych pozwoleń, uzgodnień lub zgłoszeń.

Natomiast podatnik będący przedsiębiorcą zobowiązany jest do przedłożenia wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy w formie zwolnienia od podatku od nieruchomości:

a/ oświadczenia o niezaleganiu z zapłatą zobowiązań na rzecz Gminy Miejskiej Koło, na formularzu stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały,

b/ deklaracji na podatek od nieruchomości lub informacji w sprawie podatku od nieruchomości – na formularzu według ustalonego wzoru,

c/ zdjęć potwierdzających wygląd elewacji po zakończeniu remontu,

d/ informacji zbiorczej o wysokości poniesionych kosztów wraz z kopiami dokumentów /oryginały do wglądu/: faktur, rachunków oraz innych dokumentów świadczących o wydatkowaniu środków na remont elewacji. W przypadku wystawienia faktur lub rachunków na wspólnotę mieszkaniową w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali /Dz. U. z 2000r. Nr 80, poz. 903 ze zm./, poniesione nakłady na remont elewacji rozlicza się proporcjonalnie do posiadanego przez podatnika udziału w wyremontowanej nieruchomości /wynikającego z aktu notarialnego/,

e/ kopii dokumentów potwierdzających początkowy i końcowy dzień remontu elewacji w szczególności dziennik budowy jeżeli został wydany, protokół zdawczo – odbiorczy, protokół odbioru prac konserwatorskich,

f/ kopii uzyskanych pozwoleń, uzgodnień lub zgłoszeń,

g/ informacji i dokumentów określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis /Dz. U. Nr 53, poz. 311 ze zm./,

h/ wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis oraz o pomocy de minimis w rolnictwie i w rybołówstwie otrzymanej w tym roku oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie i w rybołówstwie otrzymanej w tym okresie /zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały/, albo oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy w tym okresie /zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały/.

Zwolnienie od podatku od nieruchomości będzie przysługiwało od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym Burmistrz Miasta Koła potwierdzi spełnienie przez podatnika warunków do uzyskania zwolnienia od podatku od nieruchomości.

Wprowadzone na podstawie powołanej uchwały Rady Miejskiej w Kole zwolnienie od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców, zgodnie z art. 20 b ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz. U. z 2014r. poz. 849 ze zm./, stanowi pomoc de minimis, która musi być udzielona zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji /UE/ Nr 1407/2013 w sprawie stosowania art. 107 i art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis  /Dz. Urz. UE L 352 z 24 grudnia 2013r./.

W Kole cały czas istnieje potrzeba gruntowej modernizacji wielu zaniedbanych obiektów, w tym przede wszystkim  kamienic i ich fasad położonych na obszarze Starego Miasta oraz dwóch głównych arterii komunikacyjnych tj. ul. Toruńskiej i ul. Sienkiewicza, które pozostają wizytówką naszego Miasta.

Burmistrz Miasta Koła liczy, iż proponowane nowe rozwiązania skłonią właścicieli nieruchomości, poprzez poczynione oszczędności na podatku od nieruchomości, do przyśpieszenia decyzji o przeprowadzeniu remontu budynków, a tym samym polepszenie wyglądu i walorów estetycznych wielu ulic „Kolskiej Starówki” oraz ul. Toruńskiej i ul. Sienkiewicza.

Treść uchwały Nr XI/93/2015 Rady Miejskiej w Kole z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości – w ramach pomocy de minimis – budynków lub ich części zlokalizowanych w mieście Koło dzielnica Stare Miasto oraz ulice Toruńska i Sienkiewicza, w których wykonano remont elewacji /Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 4661/ została zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kole: www.kolo.pl (zakładka: Biznes / Lokalne podatki i opłaty / Pomoc de minimis).

Źródło: UM w Kole
Opracowanie i foto: Mariusz KOZAJDA

Subskrybuj
Powiadom o
guest
21 komentarzy
Najnowsze.
Najstarsze. Najbardziej oceniony.
Informacje zwrotne.
Zobacz wszystkie komentarze.
gość 3
gość 3
8 lat temu

prawda jest taka, że poza księgarnią wszystkie lokale – mieszkalne i użytkowe należą do gminy miejskiej Koło

swdedasSA
swdedasSA
8 lat temu

Rzeczywiście ta dyskusja nie ma sensu.

swdedasSA
swdedasSA
8 lat temu

Panie Redaktorze prosiłbym usilnie o nieprzypisywanie mi tym razem zawziętości. Jest to bardzo perioratywne określenie, którego sobie nie życzę.
Nie rozumiemy się chyba nadal.
Zacytuję fragment artykułu:
„Warunkiem zwolnienia jest wykonanie remontu elewacji budynku. Warto skorzystać! Już są pierwsi, którzy korzystają, a efekty są zaskakująco dobre”
Cały czas chodzi mi tylko o to, że Pan w artykule remont tej kamienicy wiąże z działaniem uchwały..
To, że jak Pan pisze efekty są zaskakująco dobre nie ma prawdopodobnie pokrycia w rzeczywistości, gdyż przedmiotowy remont wykonany został prawdopodobnie z pieniędzy miasta, a więc żadne zwolnienie z podatku prawdopodobnie nie nastąpi i nie ma tu zastosowania przedmiotowa uchwała.
O tym, czy efekty działania tej uchwały będą jak Pan pisze „zaskakująco dobre” dopiero się przekonamy. Na razie tych efektów nie ma.

swdedasSA
swdedasSA
8 lat temu

Szanowny panie Redaktorze.
Przede wszystkim proszę nie wmawiać mi jakiejkolwiek złośliwości. Jako czytelnik mam chyba prawo w sposób kulturalny i rzeczowy komentować artykuł. To po pierwsze.
Po drugie kto jest właścicielem ma ogromne znaczenie i z jakich pieniędzy remont został wykonany. Ma to znaczenie w kontekście Pana artykułu, gdzie przedstawia Pan zbawcze działanie uchwały o zwolnieniach podatkowych. Nie miałbym nic do rzeczy, gdyby po prostu napisał Pan, że jedna z kamienic została wyremontowana, ale przedstawianie tego remontu w kontekście funkcjonowania tej uchwały wywołuje moje wątpliwości. Bo jeśli remont został wykonany z pieniędzy miejskich obowiązywanie uchwały nie ma tu nic do rzeczy bo miasto nie zwolni samego siebie z podatku.
Jestem również jak najbardziej za remontowaniem kolskiej starówki i faktycznie jest ona bardzo zaniedbana.
Tu są potrzebne kompleksowe działania takie jak rewitalizacja, a tych działań brak. Żaden prywatny właściciel nie wyremontuje kamienicy za zwrot podatku bowiem to nie Wrocław, czy Poznań, gdzie ten podatek jest wysoki.
Cieszmy się, że jedna kamienica została wyremontowana, ale nie przedstawiajmy tego, że jest to efekt działania uchwały.

swdedasSA
swdedasSA
8 lat temu

Dziękuję za wyjaśnienia Panie redaktorze. Tak więc właścicielem części lokali jest miasto. Czyli to miasto zrobiło remont ze swoich pieniędzy? Czy całość środków na remont pochodziła od wspólnoty mieszkaniowej? prawdopodobnie, aczkolwiek nie są to potwierdzone informacje, środki, przynajmniej większość, pochodziły od miasta, a jeśli tak to… z naszych podatków…. Prosiłbym jeśli to możliwe o odpowiedź skąd pochodziły dokładnie środki finansowe na ten remont?

swdedasSA
swdedasSA
8 lat temu

Część lokali jak napisał redaktor należy do KTBS. Wspólnota mieszkaniowa jest. Przecież temu nikt nie przeczy. I co z tego, ze jest wspólnota? To nie znaczy, że miasto nie posiada tam mieszkan na własność

gość 2
gość 2
8 lat temu

KTBS nie jest właścicielem mieszkań w tym budynku, tam jest wspólnota mieszkaniowa. Podawajcie prawdziwe informacje , a nie pożywkę dla przeciwników wszystkiego.

swdedasSA
swdedasSA
8 lat temu

Nikomu nie mieszam w głowie tylko pisze to co zresztą napisał redaktor. część mieszkań jest własnością KTBS i to KTBS partycypował w tym remoncie jako właściciel.
Tak więc tak naprawdę remont zrobiła spółka miejska podległa burmistrzowi. No to rzeczywiście wielki sukces…
Myślę, że bez pieniędzy KTBS ten remont nie mógłby się odbyć bo środki wspólnoty są chyba za małe.
Ja chcę zobaczyć pierwszą w zupełności prywatną kamienicę wyremontowaną ze środków prywatnych a nie z pieniędzy spółki miejskiej.

dfvcqv
dfvcqv
8 lat temu

Na ten przyklad za swoj dom płace co rok podatku do UM 600 zł czyli 600 x 10 = 6.000 zł. Pytalem znajomego co ma firme budowlana ile wezmie za remont elewacji tio mowił że jakos 10.000 zl.
Jak widac oplaci mi sie zrobic remont bo miasto pokryje mi polowe kosztow co na ulicy nie znajde i bez tego nawet nie podchodzilbymn do tematu.

Pytanie?
Pytanie?
8 lat temu

Ile zaoszczędzą mieszkańcy na 10-letnim zwolnieniu z podatku? a ile wyniesie remont budynku? Odnoszę wrażenie że to zwolnienie z podatku nawet w 25% nie pokryje kosztów remontowych budynków.

xxx
xxx
8 lat temu

Ten malkontent to napewno nie rzadna przypadkowa osoba tylko wyrachowany typek i dokładnie wie co pisze żeby bić piane.
Chce namieszać ludziom w głowach i zasiać wątpliwosci.

Może to jakiś zwolniony przez Maciaszka i teraz się mści.
Nie zdziwił bym sie/

gość
gość
8 lat temu

KTBS jest spółką zo.o. i tylko zarządcą tej nieruchomości.
Nie wprowadzajcie ludzi w błąd ,że kamienica jest wyremontowana z jej środków, gdyż KTBS nie może remontować z własnych środków. Nawet radni nie mieli o tym pojęcia.
Właściciele tej kamienicy mogą i chyba na pewno będą korzystać z ulg na remont.

swdedasSA
swdedasSA
8 lat temu

Zobaczymy ile prywatnych kamienic zostanie odnowionych. Ta, praktycznie wyremontowana ze środków KTBS, raczej nie jest sukcesem.

Anonimowo
Anonimowo
8 lat temu

SwdedasSA nie masz racji uwazniej czytaj tekst uchwały i nie czepiaj sie prawa,ktore istnieje 2 miechy,bo to brak obiektywizmu.Chwała radnym i burmistrzowi,że pomysleli o takim czyms co pomoze zmienic oblicze zaniedbanego miasta.Pomoz w tym zamiast krytykowac.

swdedasSA
swdedasSA
8 lat temu

Czyli mam rację. remont został przeprowadzony w części z publicznych pieniędzy. Dziękuję za odpowiedź.

swdedasSA
swdedasSA
8 lat temu

Przepraszam napisał Pan, że już są pierwsze efekty, ale remont tej kamienicy to chyba nie efekt tej uchwały ponieważ remontu dokonał KTBS za pieniądze spółki… czyli nasze…

Prosiłbym o przykład kamienicy prywatnej, której właściciel dokonał takiego remont za zwolnienie podatkowe. Wtedy możemy powiedzieć, ze uchwała działa.

Telefon interwencyjny

Widziałeś(aś) coś ważnego? Chcesz się podzielić informacją?
Masz problem i nie wiesz co robić?

Zadzwoń!
Anonimowość gwarantowana!

600 152 526