Kolejny pomysł burmistrza! Wodociągi spółką z o.o.??? Ceny wody w górę!

Autor: kurier-kolski.pl | 28.02.2012

Na dzisiejszej sesji Rady Miejskiej, w środę 29 lutego br., kolscy radni, na wniosek burmistrza Mieczysława Drożdżewskiego, mają zająć się sprawą przekształcenia Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w spółkę prawa handlowego, a więc w spółkę z o.o. Jeśli tak się stanie radni stracą całkowicie kontrolę nad cenami wody i jest pewne, że w krótkim czasie pójdą one bardzo mocno w górę! Odbije się to szalenie na portfelach wszystkich mieszkańców Koła. Radni stracą kontrolę, za to burmistrz stanie się głównym decydentem w nowej spółce!

W formie spółki od lat działają trzy zakłady należące do miasta Koła: Miejski Zakład Usług Komunalnych, Kolskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego oraz Miejski Zakład Energetyki Cieplnej. Jaki był efekt przekształcenia tych firm miejskich, często odczuwamy na co dzień. MZUK od wielu lat ledwo żyje i wielokrotnie ocierał się o bankructwo. Teraz jego sytuacja też nie jest ciekawa. KTBS (który administruje kolskimi budynkami komunalnymi) ma ogromne i coraz większe długi i problemy, które nie wiadomo jak się skończą. Praktycznie już jest bankrutem i są z nim tylko coraz większe problemy. Jedynie MZEC ma się dobrze, ale to tylko dlatego, że produkuje ciepło, które trafia do kolskich domów, a przecież ciepłą wodę i ciepłe kaloryfery musimy mieć. Bez tego się nie da żyć. Na naszym terenie MZEC jest praktycznie monopolistą w sprzedaży ciepła i dzięki temu spółka jest bogata.

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kole jest jedynym miejskim zakładem budżetowym dotychczas nie przekształconym w spółkę z o.o. Choć od kilku lat temat przekształcenia przewijał się wielokrotnie, nigdy do tego nie doszło i nigdy nie padła taka propozycja na sesji Rady Miejskiej. Aż do teraz…

Niedawno burmistrz Mieczysław Drożdżewski przekazał Przewodniczącej Rady Miejskiej Urszuli Pękacz projekt uchwały, który ta następnie poddała pod obrady dzisiejszej sesji, w sprawie LIKWIDACJI zakładu budżetowego miasta – Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji i przekształcenia go w jednoosobową SPÓŁKĘ Z O.O..

W uzasadnieniu do uchwały burmistrz Drożdżewski tłumaczy, że miasto ma możliwość dokonać takiej likwidacji i przekształcić Wodociągi w spółkę prawa handlowego, i że widzi konieczność takich przekształceń, co – jego zdaniem – „poprawi działania prowadzone w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta”.


Burmistrz Mieczysław Drożdżewski chce zlikwidować MZWiK i powołać spółkę z.o.o. kontrolowaną całkowicie przez niego, a nie przez radnych.

– Zmiana formy organizacyjno-prawnej zakładu budżetowego pozwoli na uzyskanie osobowości prawnej, tym samym umożliwiając efektywniejsze funkcjonowanie przedsiębiorstwa poprzez możliwość wykonywania usług na zewnątrz oraz pozyskiwania środków zewnętrznych na planowane inwestycje ujęte w planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych – twierdzi burmistrz M. Drożdżewski – Przekształcenie zakładu budżetowego przenosi na spółkę wszystkie zobowiązania i należności, zachowując płynność zatrudnienia, płynności umów z odbiorcami usług i umów z dostawcami usług (…). Nowo powstała spółka posiadać będzie osobowość prawną, dzięki której zaistnieje możliwość zaciągania zobowiązań we własnym imieniu (czyli brania kredytów – przyp. MK). Mienie zakładu budżetowego zostanie wniesione przez Gminę Miejską Koło jako aport. – pisze burmistrz.

Mieczysław Drożdżewski próbuje uspokajać radnych pisząc w uzasadnieniu do uchwały, że „powstała spółka będzie w 100% stanowiła własność Gminy Miejskiej, wobec czego Gmina – poprzez wszystkie powoływane organy spółki – zapewni sobie pełną kontrolę nad prowadzoną przez spółkę działalnością”.

Ale bardzo wielu rzeczy burmistrz nie pisze i przemilcza. Co więcej, radni nie dostali żadnych materiałów typu: wyliczenia, symulacje, dane o stanie majątku Wodociągów, planowane efekty przekształcenia, itp. Kilka zdań uzasadnienia nie jest żadnym materiałem pod dyskusję na Radzie Miejskiej, z czego wielu radnych nie jest niezadowolonych. Burmistrz wymaga od nich podejmowania tak istotnych, strategicznych i finansowych decyzji, ale nie daje w zamian żadnych informacji, które by umożliwiły podjęcie jakichkolwiek decyzji w sposób logiczny i przemyślany.

Przez ostatnie kilka lat, gdy rządzi miastem obecny burmistrz, a kolskimi Wodociągami dyrektor Jacek Klukaczyński, nie przeprowadzono w tym zakładzie niezbędnych modernizacji, jakie wymaga UE. Aby spełnić unijne wymagania, wynikające z tzw. dyrektywy ściekowej oraz ramowej dyrektywy wodnej, należy unowocześnić naszą oczyszczalnię ścieków i system kanalizacyjny. Wymaga to jednak wielomilionowych nakładów. Do 2015 roku trzeba to wykonać, bo inaczej spadną na miasto bardzo dotkliwe kary finansowe! Niestety, ani miasto, ani kolskie Wodociągi dotychczas nie skorzystały z funduszy unijnych, choć były takie możliwości. Tymczasem wielkie pieniądze z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 zostały już rozdysponowane…

ogłoszenie płatne

Nieudolne rządzenie sprawiło, że finanse miasta Koła są już w tak złym stanie, iż budżet nie jest w stanie udźwignąć zaciągnięcia kolejnych wielomilionowych pożyczek, a takie są potrzebne by skutecznie modernizować kolskie Wodociągi. Burmistrz chce więc umyć ręce od problemów i przerzucić na radnych  decyzję o przekształceniu Wodociągów w spółkę, która szybko zadłuży się zaciągając kredyty komercyjne na remonty. Co więcej przekształcenie zakładu w spółkę pociągnie za sobą wzrost płac w niej dla całej załogi (zapewne dlatego związki zawodowe w MZWiK są ZA przekształceniem w spółkę!!!), a szczególnie dla prezesa i członków Rady Nadzorczej, która dopiero zostanie powołana. Według bardzo ostrożnych szacunków wzrost płac i dodatkowe apanaże mogą sięgnąć kwoty nawet około 1 miliona złotych, co – rzecz jasna – zostanie przerzucone na odbiorców wody i odbije się dotkliwie na cenie wody i ścieków!

Wodociągi już jako spółka będą mogły zaciągać komercyjne kredyty bankowe prawie bez ograniczeń! Mimo, że burmistrz twierdzi inaczej,  z racji przekształcenia radni stracą realną kontrolę nad Wodociągami. Jednoosobowym zgromadzeniem wspólników w spółce (czyli de facto przedstawicielem właściciela-miasta) zostanie za to nie kto inny jak sam burmistrz, który dzięki temu będzie mógł całkiem sam podejmować strategiczne decyzje, bez udziału radnych. Radni nie będą mogli wtrącać się do polityki firmy ani jej nadzorować czy kontrolować! I w konsekwencji gdy ktoś będzie musiał pokryć koszty wielomilionowych kredytów, to na kogo to spadnie? Oczywiście na wszystkich mieszkańców Koła, głównie odbiorców wody! Jest rzeczą pewną, że przekształcenie Wodociągów w spółkę i zaciągnięcie przez tę nową spółkę kredytów na modernizacje odbije się bardzo negatywnie na portfelach kolan! Można domniemywać, że w ciągu roku, góra dwóch, ceny wody w Kole poszybują w górę bardzo, bardzo wysoko, co dotknie boleśnie nas, wszystkich mieszkańców! Dotknie też bardzo kolskie firmy, które wtedy zapewne wzmogą zwolnienia pracowników, by poczynić oszczędności. Sprawa jest więc bardzo poważna, a decyzja, którą będą musieli podjąć jutro radni jest strategiczna dla miasta i mieszkańców.

Kolscy radni, nim podejmą tak poważną decyzję jak likwidacja Wodociągów, powinni postawić burmistrzowi wiele pytań. I okazuje się, że zamierzają to zrobić!

Jak dowiedział się „Kurier Kolski”, przedwczoraj odbyło się wspólne posiedzenie aż trzech komisji Rady Miejskiej: Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Rozwoju Gospodarczego oraz Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. Obecni na wspólnym posiedzeniu radni wszystkich tych komisji dogłębnie zajęli się wnioskiem burmistrza w sprawie likwidacji Wodociągów i przekształcenia ich w spółkę i jednogłośnie ustalili, że na dzisiejszej sesji Rady postawią wniosek o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały burmistrza i zwrócą się do niego o przekazanie kompletu materiałów, który pozwoli im na spokojnie zapoznać się z tematem, a także zadadzą burmistrzowi szereg istotnych pytań, m.in. w jakim obecnie stanie finansowym jest miasto? ile potrzeba pieniędzy na modernizację MZWiK? czy dyrekcja zakładu próbowała zdobywać środki na ten cel z funduszy europejskich? co da przekształcenie zakładu w spółkę? jak zdobyć pieniądze na modernizacje?, itd.

Radni chcą też przed podjęciem jakichkolwiek decyzji doprowadzić do konsultacji społecznych, do dyskusji na temat przekształcenia Wodociągów i ich przyszłości, w której mieli by wziąć udział m.in.: mieszkańcy, przedstawiciele spółdzielni mieszkaniowych, pracownicy i dyrekcja zakładu, radni, władze miasta, lokalne media. Dotychczas burmistrz nie robił wcale takich konsultacji!

Z tego co się dowiedzieliśmy, bardzo ostre protesty na piśmie przeciwko pomysłowi burmistrza Drożdżewskiego skierowali na ręce radnych kolscy członkowie Ruchu Palikota oraz Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Kole. Ich przedstawiciele zamierzają się pojawić na środowej sesji.

Władze kolskiej Spółdzielni Mieszkaniowej napisały w swoim „sprzeciwie wobec zamiaru likwidacji MZWiK w Kole i utworzenia spółki z o.o.” między innymi, że „prywatyzacja MZWiK wraz z rozszerzeniem działalności gospodarczej i usługowej spowoduje nadmierne obciążenie ryzykiem gospodarczym. Nieudane przedsięwzięcia znajdą pokrycie w cenie wody. Proponowana prywatyzacja definiuje nastawienie działalności na zysk poprzez drenaż kieszeni mieszkańców. Istnieje również obawa dalszej prywatyzacji firmy (np. sprzedaż powstałych wierzytelności w wyniku zaciągniętych kredytów). Uzasadniony jest również niepokój, że generowanie zysku spółki odbędzie się kosztem gospodarstw domowych. Konieczny jest dalszy rozwój nowoczesnego przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji gwarantujący bezpieczeństwo mieszkańców (…). PROPONOWANA PRYWATYZACJA ZAKŁADU NARUSZA INTERESY WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW KOŁA! W IMIENIU MIESZKAŃCÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W KOLE PROSIMY O ANALIZĘ I ODRZUCENIE WNIOSKU O PRYWATYZACJĘ„.

Na dziś radni będą zmuszeni podjąć nie tylko decyzję o likwidacji (lub nie) Wodociągów i powołaniu spółki z o.o., ale także (również na wniosek burmistrza) o zmianie cen na wodę i ścieki od 1 kwietnia. Planuje się wzrost cen za 1 m3: – wody o 6,3%, ścieków dla gospodarstw domowych – o 1% oraz ścieków dla przemysłu o 0,76%. Niech nikogo nie zmylą te na pozór stosunkowo jeszcze nie tak duże procenty. Jeszcze, bo to dopiero początek. Jeśli zakład zostanie  przekształcony w spółkę jest jedynie kwestią czasu, gdy zostaną narzucone dużo większe podwyżki, być może przekraczające nawet 100% obecnej ceny.


Przedstawiciele Ruchu Palikota z terenu m. Koła i rejonu napisali PROTEST do radnych przeciwko przekształceniu naszych Wodociągów w spółkę z o.o.

Tymczasem prawie 100 rodzin w Kole od wielu dni nie ma  wody, bo zamarzły przyłącza. Zgodnie z umowami, Wodociągi są zobowiązane do zapewnienia ciągłości dostaw i odbioru wody, a jednak tak się nie dzieje i – z tego co nam sygnalizują dzwoniący do naszej Redakcji mieszkańcy – każe im się czekać aż przyłącza same odmarzną. Czy próbuje się przez to zniechęcić kolan do pracy Wodociągów aby mieć pretekst do przekształcenia zakładu w spółkę? Możliwe.

Jutro rozstrzygnie się kwestia, która naprawdę dotyczy wszystkich nas w Kole. Każdy z nas przecież jest odbiorcą wody, a większość zrzuca ścieki do kanalizacji miejskiej. Może radni obudzą się w końcu i zastanowią się kogo reprezentują w Radzie Miejskiej: burmistrza, urzędników czy nas – mieszkańców, ich wyborców. Przekonamy się czy chcą być naszym głosem, czy jedynie poszli po wysokie diety.

Dyskusja, która zapewne rozgorzeje nad sprawą modernizacji kolskich Wodociągów jest okazją, by lepiej przyjrzeć się obecnej sytuacji finansowej naszego miasta. Być może należy sobie zadać odważne pytanie: co wybierzemy? – dalsze zaciąganie wielomilionowych kredytów komercyjnych na inwestycje przedwyborcze typu „pływalnia miejska”, na które miasta tak naprawdę wcale nie stać, czy włożenie tych samych pieniędzy w modernizację naszej oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody, co poskutkuje tym, że ceny wody i ścieków pozostaną na tym samym poziomie. Co wybierzemy – zabawę i rekreację za drogie kredyty czy niższe ceny wody i więcej pieniędzy w naszych portfelach?

MARIUSZ KOZAJDA

Subskrybuj
Powiadom o
guest
14 komentarzy
Najnowsze.
Najstarsze. Najbardziej oceniony.
Informacje zwrotne.
Zobacz wszystkie komentarze.
Javiereralm
3 lat temu

tinder login, tindr
what is tinder

dziennikarz
dziennikarz
12 lat temu

Kodeks etyczny dziennikarzy

Obowiązkiem redaktorów i dziennikarzy jest poszukiwanie prawdy poprzez wyczerpujące i rzetelne relacjonowanie faktów oraz bezstronne prezentowanie opinii, analiz i komentarzy. Ich zadaniem jest pomaganie czytelnikom w zrozumieniu otaczającego ich świata. Redaktorzy i dziennikarze nie powinni kierować się interesem osobistym, ulegać naciskom władz politycznych, gospodarczych ani właścicieli gazet. Uczciwość zawodowa stanowi podstawę wiarygodności dziennikarskiej. Redaktorzy i dziennikarze są zobowiązani wypełniać swoje obowiązki zgodnie z zasadami niniejszego kodeksu,

Kretynizm
Kretynizm
12 lat temu

Panie Redaktorze!
Skad ma Pan takie sensacyjne dane,że:
1. Wzrosną płace conajmniej o milion zł.
2. Wzrosną ceny wody i ścieków conajmniej 100% po przekształceniu.
3. Zamarzniętych jest na czas wydania artykułu 100 przyłączy i specjalnie nic się nie robi.
Są to kompletne bzdury którymi straszy Pan z pełną premedytacją mieszkańców

igi
igi
12 lat temu

znany patent, miasto się oddłuży tworząc spółkę a że ona będzie miał masę długów co co innego 🙂

zenek
zenek
12 lat temu

Radni nic nie robią diety sobie podnoszą i jest wszystko w porządku. Niech stworzą nowe miejsca , bo potrafią wszystko w miescie zniszczyć. Czym się chwalą ze ludzi obierają z kasy.

Edek
Edek
12 lat temu

Panie Redaktorze autor pierwszego wpisu ma absolutną racje. Ze ceny wody i tak by weszła jesli by uchwala rady nie weszła w zycie. Proszę popytać o to radców prawnych bądz innych kompetentnych osób.

gieniu
12 lat temu

bylem pracownikiem tej firmy a na czele był pan Głowacki ile tam się wódy wypiło to oj oj oj

TABAK
TABAK
12 lat temu

Skoro pan redaktor użył nazwiska p. Klukaczyńskiego, to może napisze pan, jak gospodarowano tym zakładem, gdy jego szefem był p. Głowacki? To byłoby interesujące dla czytelników.

Anonimowo
Anonimowo
12 lat temu

Panie redaktorze, proszę przytoczyć przykłady gmin w których to cena wody i ścieków jest na tym samym poziomie z lat ubiegłych? NIE, ma nie było i nie będzie. Jeżeli Rada Gminy nie podejmie uchwały to i tak z mocy prawa będzie ona obowiązywała po 3 m-cach od złożenia wniosku, dlatego że to się musi bilansować, gdyż Zakład Komunalny wykonuje zadania o charakterze działalności publicznej…a inflacji nikt nie zatrzyma, a to ona ma wpływ na ceny ścieków i wody.
Spółka prawa handlowego to nie jest prywatyzacja i proszę nie mylić pojęć. A jeśli prywatyzacja to proszę o wskazanie podmiotu prywatnego?

Telefon interwencyjny

Widziałeś(aś) coś ważnego? Chcesz się podzielić informacją?
Masz problem i nie wiesz co robić?

Zadzwoń!
Anonimowość gwarantowana!

600 152 526